Close

Sponsor worden

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

Reglement

Bijgewerkt op 15-08-2014 en is nog niet definitief.

Reglement

Artikel 1 Doelstelling van “MTB vereniging De Zeeuwse Kust”.

Artikel 1.1 Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het positief uitdragen en bevorderen van het mountainbiken op Walcheren alsmede het beoefenen van de mountainbike sport. Tevens is het zorgen dat we nauw contact houden met de verschillende instanties en daarvoor ook het aanspreekpunt zijn.

Artikel 1.2 Activiteiten van de vereniging
De vereniging organiseert hiertoe onder meer:

a. Onderhoudsdagen ten behoeve van de route.

b. MTBclinics, promotie activiteiten en evenementen.

c. Bijeenkomsten met verschillende instanties.                                                                                                                                                

Artikel 1.3 Verkrijgen statuten en huishoudelijk reglement
Ieder lid van de vereniging ontvangt een exemplaar van dit huishoudelijk reglement. Een exemplaar van de statuten van de vereniging is op verzoek te verkrijgen bij de Secretaris. Het huishoudelijk reglement is ook op de website te lezen.

Artikel 2 Grondslag huishoudelijk reglement.
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig art. 20 van de statuten van de vereniging. In bedoeld artikel wordt onder meer bepaald dat door de algemene vergadering van de vereniging reglementen kunnen worden opgesteld over onderwerpen waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

Artikel 3 Het lidmaatschap.

Artikel 3.1 Aanmelden voor het lidmaatschap
Aanmelding als lid vindt plaats door invulling van een standaard inschrijfformulier en akkoord te gaan met het reglement, dat via de website in te vullen is.

Artikel 3.2 Indiening inschrijfformulier
Het ingevulde inschrijfformulier met akkoord van het reglement kunt u via de website verzenden.

Artikel 3.3 Verkrijging van het lidmaatschap
Na akkoordverklaring door het bestuur verkrijgt het kandidaat-lid een schriftelijke bevestiging hiervan van de vereniging.  Eerst na voldoening van de contributie wordt het nieuwe lid als zodanig ingeschreven.

Artikel 3.4 Afwijzing lidmaatschap
Een afwijzing van een kandidaat-lid wordt schriftelijk meegedeeld, met opgaaf van redenen, binnen 2 weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 3.5 Bezwaarschrift afwijzing en opzegging door het bestuur van het lidmaatschap
Tegen de afwijzing en opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan binnen vier weken na dagtekening beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering. Wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan wordt de afwijzing en opzegging na die periode definitief. 

Artikel 3.6 Lidmaatschapsduur
Het lidmaatschap geldt voor de duur van één kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd.

Artikel 3.7 Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient, door het betreffende lid zelf, schriftelijk te geschieden 4 weken voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Opzegging na die 4 weken ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie te voldoen.

Artikel 3.8 Lidmaatschapsgeld
Leden betalen voor hun lidmaatschap een jaarlijkse contributie die geheel ten goede komt in de activiteiten die de vereniging ontplooit, zoals in art. 1.2 van dit reglement omschreven.

Artikel 3.9 Rechten en plichten van de leden 

De rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap zijn:

a. Deelname aan de clubactiviteiten, zoals omschreven in artikel 1.2.

b. Ontvangst van een Nieuwsbrief.

c. Stemrecht tijdens de ledenvergaderingen.

d. Vervullen van bestuurs- of commissiefuncties.

De verplichtingen van het lidmaatschap zijn:

a. Het voldoen van de contributie en eventuele andere financiële verplichtingen.

b. Naleving van de reglementen, statuten en de besluiten van de vereniging.

c. Het naar vermogen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging.

d. Bij de onderhoud- en aanleg van de route wordt een fel gekleurd veiligheidshesje gedragen.

e. De belangen van de vereniging en sponsoren niet schaden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.  

Artikel 4.1 Eigendommen vereniging
Leden die aansprakelijk zijn voor schade, aangebracht aan eigendommen van de vereniging, dienen deze schade op eerste aanzegging door of vanwege het bestuur, volledig te voldoen.

Artikel 4.2 Eigendommen derden
Leden die aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan derden dienen de vereniging te vrijwaren van alle aanspraken die derden te dier zake jegens de vereniging geldend mochten maken.

Artikel 5 Schorsing /  royement.                                                                                                                                                                                  

Niet-naleving van de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging kan leiden tot schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap. 

 

Artikel 6 Contributie.

a. Bij inschrijving als lid van de vereniging, is eenmalig een contributie, dat jaarlijks wordt vastgesteld, verschuldigd.

b. Leden van de vereniging betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.  

c. De contributie dient vóór 01 Januari van het nieuwe jaar te zijn voldaan. 

Artikel 7 Informatie.

a. Alle leden ontvangen één of meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief.

b. Meerdere leden woonachtig op één adres ontvangen hiervan slechts één exemplaar.

c. Informatie is ook via de internetsite van de club te verkrijgen. Tevens wordt direct-mailing gebruikt om leden van informatie te voorzien.

Artikel 8 Het bestuur.

Artikel 8.1 Bestuursfuncties

a. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 of ten hoogste 6 leden, die onderling een functieverdeling opstellen.

b. De volgende functies dienen in ieder geval te worden vervuld: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

c. Voor elke bestuursfunctie wordt, in het belang van de continuïteit, een vaste vervanger aangewezen.

d. De verantwoording voor de ‘vaste’ activiteiten / taken (zoals Ledenadministratie en Sponsorwerving) dient bij voornoemde bestuur functionarissen te worden ondergebracht.

e. De leden van de vereniging worden in kennis gesteld van de verdeling van functies en taken. Deze staan vermeld op website.

f. Bij afwezigheid van een bestuurslid neemt een ander bestuurslid deze functie waar tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 8.2 Taken bestuursleden.

a. De voorzitter leidt de vergaderingen van leden en bestuur. Hij/zij stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen vast.

b. De voorzitter is o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken; het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, terreineigenaren en pers. Hij zorgt voor het aanvragen van subsidies en het werven van sponsors, adverteerders en donateurs.

c. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van leden- en bestuursvergaderingen en het oproepen tot die vergaderingen. Naast de overige gebruikelijke taken zorgt de secretaris voor het opstellen van het jaarverslag en heeft hij de zorg voor het archief.

d. De penningmeester is belast met het beheer van alle gelden van de vereniging en geeft hiervan elke maand een verslag aan het overige bestuur. Een taak van de penningmeester is eveneens het bijhouden van de ledenadministratie zoals de inschrijvingen en formaliteiten, alsmede het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

 

Artikel 8.3 Kascontrole

a. De inkomsten en uitgaven worden door het bestuur bijgehouden.

b. Er zal eens per kalenderjaar zal er verslaglegging van de in- en uitgaven gedaan worden in de nieuwsbrief.

 

 Artikel 8.4 Vergaderfrequentie en beslissingsrecht

a. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.

b. Bestuursbesluiten kunnen alleen worden genomen bij meerderheid van stemmen, wanneer tenminste de helft van alle bestuursleden aanwezig is.

Artikel 9 Onderhoud commissies.

Artikel 9.1 Onderhoud commissies

a. Het bestuur kan een aantal taken doen uitvoeren door de commissie. Er is een vaste onderhoud commissie.

b. Voor de vaste onderhoud commissie is een permanente taak binnen de vereniging weggelegd. Leden van vaste onderhoud commissie dienen lid van de vereniging te zijn.

Artikel 9.2 Benoeming commissies
De voorzitters van de vaste commissies maken deel uit van het bestuur en worden benoemd door de algemene vergadering.

 

Artikel 10 Sponsors / donateurs 

a. Bronnen van inkomsten voor de vereniging kunnen tevens zijn sponsoring en donatie.

b. Het bestuur stelt richtlijnen op die bij het aangaan van overeenkomsten met sponsors worden gehanteerd.

c. Rekening dient te worden gehouden met de regelgeving hieromtrent door overkoepelende organen of verenigingen waarbij MTB vereniging De Zeeuwse Kust is aangesloten.

d. Indien er sprake is van een substantiële tegenprestatie van de leden is de goedkeuring van het bestuur verreist.

e. Sponsorafspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

f. Het donateurschap wordt voor één jaar kalenderjaar aangegaan en daarna automatisch per jaar verlengd, tot wederopzegging geschied. Opzeggen geschied minimaal 4 weken voor het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 11 Kleding.

a. Aanschaf en bestelling

De Fietskleding is voor iedereen verkrijgbaar en is als volgt te verkrijgen;

– D.m.v. het invullen van het contactformulier op de website.

– Bij Minnaar Wielersport te Middelburg.

b. Kosten en opbrengst

Van de verkoop van de fietskleding gaat een percentage naar de verenigingskas en wordt gebruikt voor de aanleg- onderhoud van de route.

Artikel 12 Algemene vergaderingen.

Artikel 12.1 Frequentie algemene ledenvergaderingen

a. Er vindt tenminste 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering plaats.

c. Indien het bestuur het wenselijk acht, wordt een tweede vergadering belegd. 

Artikel 12.2 Agenda ledenvergadering

Agendavoorstellen van leden moeten uiterlijk drie weken voor een ledenvergadering schriftelijk of per email bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 13 Slotbepaling Huishoudelijk Reglement.

 

In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien en de bevoegdheid niet expliciet aan anderen is opgedragen beslist het bestuur.