Close

Sponsor worden

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

Algemene Vergadering:het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigden leden van de Vereniging;

Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar

communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden

ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan

worden vastgesteld;

Vereniging:

De rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

 

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam: “MTB vereniging De Zeeuwse Kust”.

 

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Vlissingen.

 

Artikel 4.

Doel.

1. De Vereniging heeft ten doel om, zowel binnen als buiten de vereniging, MTB

route De Zeeuwse Kust zo goed mogelijk te onderhouden alsmede aan te

leggen, tevens het contact en aanspreekpunt te zijn voor de diverse

instanties, alsmede het organiseren van mountainbike clinics, dit alles om zo

het mountainbiken voor jong en oud mogelijk te maken, zowel in woord als

daad.

2. De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door minstens vier

maal per jaar groot onderhoud te verrichten aan de route en goede

contacten te onderhouden met de diverse instanties. Tevens zullen er

verschillende promotie activiteiten georganiseerd worden om het onderhoud

te kunnen bekostigen.

 

Artikel 5.

Leden.

1. Leden van de Vereniging kunnen zijn diegenen die de achtjarige leeftijd

hebben bereikt, zulks met toestemming van hun ouders tot het bereiken van

de achttienjarige leeftijd.

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden

zijn opgenomen.

 

Artikel 6.

Begunstigers.

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging

financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen

minimumbijdrage.

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke

hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Artikel 7.

Toelating.

1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating

besluiten.

 

Artikel 8.

Einde van het lidmaatschap.

1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een

lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de

statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de

Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de

Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging

handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan

slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming

van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap in

ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend op

het boekjaar waarin wordt opgezegd.

Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de

Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de

datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één

maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de

Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van

Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen,

binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt,

of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard,

bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van

toepassing.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te

zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en

verplichtingen zijn gewijzigd.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op

grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt,

alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het

lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van

de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste

lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid

bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 9.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde

wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse

bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

 

Artikel 10.

Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij

kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën.

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Leden zijn, op straffe van ontzetting uit het lidmaatschap, verplicht om

tenminste éénmaal per jaar mee te helpen aan het onderhouden van de MTB

route De Zeeuwse Kust.

4. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene

Vergadering, bevoegd verder verbintenissen aan het lidmaatschap te

verbinden.

 

Artikel 11.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen

aantal van tenminste drie (3) personen die door de Algemene Vergadering

worden benoemd, met dien verstande dat de leden van het eerste Bestuur

bij deze akte worden benoemd. De benoeming van leden van het Bestuur

geschiedt uit de leden van de Vereniging.

2. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster

van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier

jaar, met uitzondering van de leden van het eerste Bestuur, die zitting

hebben voor de duur van vier jaar en daarna aftreden volgens een door het

Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een

zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijds ontstane

vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de

plaats in van hun voorgangers.

Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de

overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig

overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de

vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer)

opvolger(s).

4. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of

meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt

de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

 

Artikel 12.

Einde Bestuurslidmaatschap. Schorsing.

1. Elk lid van het Bestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,

kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door

een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;

b. met het verstrijken van de benoemingstermijn;

c. door bedanken.

 

Artikel 13.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in

functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris

en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een

vervanger aanwijzen. Een lid van het Bestuur kan meer dan één functie

bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en

ondertekend.

3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook

Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle leden

van het Bestuur.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

 

Artikel 14.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het

besturen van de Vereniging. De Vereniging kan voorts worden

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur.

2. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur

worden benoemd.

3. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering,

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot

vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op

het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene

Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

4. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar

goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden

omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

5. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging

vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid

komt mede toe aan hetzij de voorzitter, hetzij twee andere leden van het

Bestuur.

 

Artikel 15.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en

van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen

die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de

rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de

Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de

Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring

aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door

de leden van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer van

hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na

verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het

Bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële

commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken

van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin

van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene

Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de

financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de

Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een

deskundige doen bijstaan.

6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene

Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een

andere financiële commissie.

7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te

bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op

papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd

leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Artikel 17.

Algemene Vergaderingen.

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een

Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16

met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het

volgende boekjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering.

3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het

Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de

statuten verplicht is.

4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende

gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene

Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van

het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan

door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste

één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met

inachtneming van de in artikel 21 vermelde oproepingstermijn. De

verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het Bestuur belasten met

de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 

Artikel 18.

Toegang en stemrecht.

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging

en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het

bepaalde in lid 8 van artikel 8 en geschorste leden van het Bestuur.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen

beslist de Algemene Vergadering.

3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is casu quo diens wettelijk

vertegenwoordiger, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid

uitbrengen. Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde

optreden.

5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht

door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits

(i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel

zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden

bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en

(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan

de beraadslagingen.

6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend,

kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan

de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe

aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen

die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

 

Artikel 19.

Voorzitterschap. Notulen.

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de

Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn

plaatsvervanger, dan treedt één van de andere leden van het Bestuur door

het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in

het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot

dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd

oudste ter vergadering aanwezige persoon.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die

door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die

de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-

verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 20.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet

Schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid

bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming

plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,

plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen,

dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de

stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen

de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij

de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op

wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen

op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op

wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen

worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het

bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen

dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien

het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige

stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes

worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij

ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,

tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook

voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de

Vereniging.

9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met

algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus

mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al is de

oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander

voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een

daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Artikel 21.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,

onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4. De oproeping geschiedt

Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de

leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden

door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar

bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de

Vereniging is bekend gemaakt.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 23.

 

Artikel 22.

Statutenwijziging.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 leden 8 en 9 kan in de statuten van

de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van

een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen

vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering

wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de

leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een

tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de

eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid

van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het

Bestuur bevoegd.

 

Artikel 23.

Ontbinding.

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene

Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 22 is van

overeenkomstige toepassing.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het Bestuur.

Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het

besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. Ieder van hen ontvangt een

gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere

bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars

aangewezen persoon.

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 24.

Huishoudelijk reglement.

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

 

Artikel 25.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met eenendertig december

tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

 

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van

het bepaalde in artikel 12 lid 1 en artikel 14 lid 1 dat het Bestuur voor de eerste

maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van het

Bestuur van de Vereniging worden benoemd:

1. de heer J. Geerse voornoemd, als voorzitter;

2. de heer R. van Ommeren voornoemd, als secretaris;

3. mevrouw N. van Lieshout voornoemd, als penningmeester.

 

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte

vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De

comparanten hebben verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben

ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst

door de comparanten en daarna door mij, notaris.